Reader Comments

Comment

by Alonzo Johndrow (2013-10-30)


Hydrodynamika i dynamika s?onych wód w l?dowej cz??ci Estuarium Wis?y geodeta Mi?sk Mazowiecki Odwzorowanie hydrodynamiki Martwej Wis?y modelem trójwymiarowym. Celem pracy realizowanej w 1998 roku by?o opracowanie hydrodynamiki i dynamiki s?onych wód Martwej Wis?y. Zrealizowano go w oparciu o informacje i dane zawarte w literaturze oraz wyniki pomiarów przeprowadzonych na Martwej Wi?le przez IBW PAN w ostatnich latach. Pomiary, przeprowadzone z wykorzystaniem nowoczesnej, samorejestruj?cej aparatury pomiarowej, umo?liwi?y ci?g?? rejestracj? poziomów wody oraz parametrów przep?ywu wody z ma?ym krokiem czasowym w charakterystycznych rejonach Martwej Wis?y. Uzyskane wyniki pozwoli?y opracowa? charakterystyki za?o?one w planie pracy, przygotowa? dane do tarowania i weryfikacji modelu matematycznego oraz zostan? wykorzystane w opracowywanej monografii Estuarium Wis?y. Celem realizacji zadania badawczego w 1998 by?o opracowanie metody umo?liwiaj?cej okre?lanie warunków hydrodynamicznych i ruchu s?onych wód w Martwej Wi?le dla ró?nych warunków hydrometeorologicznych z mo?liwo?ci? ich prognozowania. Opracowano trójwymiarowy model matematyczny warunków hydrodynamicznych Martwej Wis?y w oparciu o ogólny pakiet TRISULA (licencja Delft Hydraulics). Przeprowadzono tarowanie i weryfikacj? modelu oraz przeprowadzono obliczenia dla wybranych warunków ekstremalnych. W oparciu o wnioski wynikaj?ce z pracy przygotowano metod? okre?lania rozprzestrzeniania si? zanieczyszcze? wprowadzanych do Martwej Wis?y.