Reader Comments

Comment

by Alonzo Johndrow (2013-10-28)


Stany spl?tane w interferometrii kwantowej i kwantowej informacji geodeta Szczecinek Zastosowanie metod interferometrii kwantowej w badaniach podstaw teorii kwantów oraz próby wykorzystania tych wyników w kwantowej komunikacji (w tym eksperymenty). Badania teoretyczne dotycz?ce tw. Bella. Wyniki: 1) udowodniono, ?e kwantowa komponenta procesu teleportacyjnego nie posiada lokalnego i realistycznego opisu; 2) korelacje Greenbergera-Horne'a-Zeilingera dla q-tritów; 3) numeryczna analiza twierdzenia Bella; 4) analiza relacji wielocz?stkowych eksperymentów interferometrycznych z tw. Bella; 5) poprawna wersja tw. Bella dla eksperymentów zaproponowanych przez Fransona; 6) pierwszy eksperyment testuj?cy paradoks Kochena-Speckera (wykonane pomiary i ich analiza); 7) udoskonalenia w uk?adzie interferometrycznym prowadz?cym do wymiany spl?tania; 8) rola rozró?nialno?ci dwu- i jednofotonowej detekcji w eksperymentach wielofotonowych.