User Profile

Alonzo Johndrow

Bio Statement Podzia? maszyn i urz?dze?, ze wzgl?du na sposób ich wytwarzania oraz warunki eksploatacji w aspekcie zagro?e? antykorozyjnych geodeta Gorzów Wielkopolski Analiza stosowanych w poszczególnych grupach maszyn i urz?dze? rolniczych zabezpiecze? antykorozyjnych i ocena ich skuteczno?ci. W opracowaniu podano aktualny stan unormowa? prawnych w kraju i Unii Europejskiej w zakresie ochrony antykorozyjnej maszyn rolniczych. Scharakteryzowano budow? maszyn rolniczych w aspekcie stosowanych materia?ów konstrukcyjnych. Zró?nicowano stopie? zagro?enia korozyjnego tych maszyn w zale?no?ci od ich warunków eksploatacyjnych. Omówiono agresywne media chemiczne stosowane w rolnictwie i ich wp?yw na intensywno?? korozji. Przeanalizowano metody mechanicznego i chemicznego przygotowania powierzchni stalowych przed nak?adaniem pow?ok lakierowych. Scharakteryzowano dotychczas stosowane w maszynach rolniczych wyroby lakierowe rozpuszczalnikowe. Omówiono nowoczesne farby proszkowe, bezrozpuszczalnikowe oraz farby wodorozcie?czalne, niezagra?aj?ce ?rodowisku naturalnemu.