Rohloff, Tobias, Hasso Plattner Institute, Potsdam, Germany, Germany