Zhuang, Yaoxian, Shanghai Normal University, China, China