Bazhenova, Elmira, Zhetysu University named after I. Zhansugurov, Kazakhstan