Grant, Lynroy, University of Hartford, United States