Zhiyenbayeva, Nadezhda, Abai Kazakh National Pedagogical University, Kazakhstan