Ossenberg, Philipp, TU Dortmund University, Germany