Galitskaya, Viktoriya, N.C.S.R. “Demokritos”, Greece