Olizko, Yuliia, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” Postal address of the university: 37, Prosp.Peremohy, Solomyanskyi district, Kyiv, Ukraine, 03056, Ukraine