Nair, Aishwarya Radhakrishnan, Sandip foundation, India