Henke, Karsten , Ilmenau University of Technology, Germany