Abdellatif, Sameh Osama, The British university in Egypt, Egypt