(1)
Tugun, V.; Bayanova, A. R.; Erdyneeva, K. G.; Mashkin, N. A.; Sakhipova, Z. M.; Zasova, L. V. The Opinions of Technology Supported Education of University Students. Int. J. Emerg. Technol. Learn. 2020, 15, pp. 4-14.