Tarkhova, Lyaylya, Sergey Tarkhov, Marat Nafikov, Ilshat Akhmetyanov, Dmitry Gusev, and Ramzid Akhmarov. 2020. “Infographics and Their Application in the Educational Process”. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) 15 (13):pp. 63-80. https://doi.org/10.3991/ijet.v15i13.14647.