Tugun, Vasfi, Almira R. Bayanova, Klavdiya G. Erdyneeva, Nikolay A. Mashkin, Zavgaria M. Sakhipova, and Liubov V. Zasova. 2020. “The Opinions of Technology Supported Education of University Students”. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) 15 (23):pp. 4-14. https://doi.org/10.3991/ijet.v15i23.18779.