A. Yergazina, Aliya, Baishev University, Kazakhstan