Fan, Cuimei, Jiangsu College of Finance and Accounting, China