Velichova, Daniela, Slovak University of Technology, Slovakia