Hadzhikolev, Emil, University of Plovdiv “Paisii Hilendarski” 236 Bulgaria Bul., Plovdiv, Bulgaria, Bulgaria