Dagli, Gokmen, University of Kyrenia, Near East University, Cyprus