Han, Mengqing, Shijiazhuang University of Applied Technology, China