Kadirsizova, Shynar, Kazakh Humanitarian Law Innovation University of Semey, Semey, Kazakhstan