Xiao, Zhijian, Wenzhou Polytechnic, Wenzhou, China; Zhejiang Dongfang Polytechnic, Wenzhou, China, China