Xia, Zhiliang, Wenzhou Polytechnic, Wenzhou, China; Zhejiang Dongfang Polytechnic, Wenzhou, China, China