Wohllebe, Arabel, Europa-Universität Flensburg, Flensburg, Germany, Germany