Ihler, Edmund, Stuttgart Media University, Germany