Webb, Stephen, Portsmouth University, United Kingdom