Warsono, Warsono, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia