(1)
Zhang, X.- jiu; Zhu, Y.- sheng; Yan, K.; Zhang, Y.- yun. A Front Tracking Method Based on Runge-Kutta Discontinuous Galerkin Methods. Int. J. Onl. Eng. 2016, 12, pp. 67-70.