Abdelhalim, Benachenhou, University of Mostaganem, Algeria