Han, Chunqing, Binzhou Tobacco Monopoly Bureau, Shandong, China, China