Feinbube, Frank, Hasso Plattner Institute at University of Potsdam, Germany