Tan, Huaijiang, HuBei Engineering University, School of Computer and Information Science,Xiaogan, Peopleâ??s Republic of Chian, China