He, Huan, Chongqing college of Electronic Engineering, China