A. Aljazaery, Ibtisam, University of Babylon, Babylon, Iraq, Iraq