Tan, Ji-wen, School of Mechanical Engineering, Qingdao Technological University, China