Henke, Karsten, Ilmenau University of Technology, Germany