Henke, Karsten, University of Technology Ilmenau, Germany