Wan, Qing, Chongqing Vocational Institute of Engineering, Chongqing 402260, China, China