Volkert, Thomas, Ilmenau University of Technology, Germany