Wei, Xiyuan, Xi'an International University, China