Wang, Yongkang, School of Computer Science and Technology, Shandong Jianzhu University, China