Wang, Zheng-Chuang, School of Mechanical and Electrical Engineering, Chaohu University, China