Vol 9 (2013)

Special Issue "AIAIP2012"

Table of Contents

Guest Editorial

Artificial Intelligence and its Applications in Engineering
Gongfa Li, Tinggui Chen, Guozhang Jiang
PDF
p. 4

Special Focus Papers

Rongliang Luo, Xinyuan Zheng, Xinyuan Zheng
PDF
pp. 5-9
Chao Yang
PDF
pp. 10-14
Peng Liu, Youchan Zhu
PDF
pp. 15-18
Lifang Wang, Shuhai Zhang
PDF
pp. 19-23
Jihua Wang, Huayu Wang
PDF
pp. 24-28
Lei Zhou, Qiang Lv, Shengchao Guo
PDF
pp. 29-32
Liang Zhao, Z. Huo, H. Yin
PDF
pp. 33-37
Jinxian Lin, Ling Yang, Yuying Zheng
PDF
pp. 38-41
Kai Peng
PDF
pp. 42-45
Jia Guo, Zhigang Li, Yong Du, Chunyan Cui
PDF
pp. 46-50
Fanglin Niu, Hongyu Wang, Kaiyan Zhu
PDF
pp. 51-54
Wang Chuan, Hongwu Zhu
PDF
pp. 55-59
Qing Tian, Long Zhang, Yun Wei, Wenhua Zhao, Weiwei Fei
PDF
pp. 60-64
Yu Shu Zhou, Geng Zhang, Jia Li
PDF
pp. 65-68
Ling Zhong Han, Zhongming Han
PDF
pp. 69-72
Jingyu Peng, Sheng-rong Gong
PDF
pp. 73-78
Shuang Wan, Yuezhen Fan
PDF
pp. 79-82
Meian Li, Buyu Wang, Jing Gao
PDF
pp. 83-86
Shigang Wang, Fangfang Zhou, Fengjuan Wang
PDF
pp. 87-91
Ying Song, Zhichen Wang
PDF
pp. 92-95